Polityka prywatności www.industrialcleaningmachines.eu

Ta aplikacja zbiera niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.

Dane osobowe gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Kontroler danych

Mazzoni srl Via Prati Vecchi, 5 42025 – Cavriago (RE) Włochy

Adres e-mail właściciela: info@e-mazzoni.it


Rodzaje gromadzonych danych

Wśród danych osobowych zbieranych przez tę aplikację, niezależnie lub za pośrednictwem stron trzecich, są: pliki cookie, dane dotyczące użytkowania, imię, nazwisko, nazwa firmy, numer faksu, kraj, stan, województwo, adres e-mail, miasto i strona internetowa.

Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w oddzielnych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed gromadzeniem danych.
Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji.
O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez niniejszą Aplikację są obowiązkowe. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na ich przekazanie, może nie być możliwe, aby ta Aplikacja świadczyła Usługę. W przypadkach, w których niniejsza Aplikacja wskazuje niektóre Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez wpływu na dostępność Usługi ani na jej działanie.
Użytkownicy, którzy mają wątpliwości, które dane są obowiązkowe, są zachęcani do skontaktowania się z właścicielem.
Jakiekolwiek wykorzystanie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę Aplikację lub dostawców usług stron trzecich używanych przez tę Aplikację, o ile nie określono inaczej, ma na celu dostarczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, oprócz dodatkowych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Zasady dotyczące plików cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownik przejmuje odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji oraz gwarantuje, że mają prawo do ich przekazywania lub rozpowszechniania, uwalniając Właściciela od odpowiedzialności wobec osób trzecich.


Tryb i miejsce przetwarzania zebranych danych

Metoda leczenia

Kontroler podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.
Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i / lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną ze wskazanymi celami. Oprócz kontrolera danych, w niektórych przypadkach inne podmioty zaangażowane w organizację tej aplikacji (administratorzy, handlowcy, marketingowi, prawni, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak dostawcy usług technicznych stron trzecich, kurierzy pocztowi, mogą mieć dostęp do danych) dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje telekomunikacyjne) również w razie potrzeby wyznaczyli przetwarzających dane przez kontrolera danych. Zaktualizowaną listę menedżerów można zawsze uzyskać od administratora danych.

Podstawa prawna przetwarzania

Posiadacz przetwarza dane osobowe dotyczące użytkownika w przypadku wystąpienia jednej z następujących sytuacji:

 • Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Właściciel może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody użytkownika lub innej z poniższych podstaw prawnych, o ile Użytkownik nie sprzeciwia się temu zabiegowi („rezygnacja”). Nie ma to jednak zastosowania, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez europejskie prawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy z użytkownikiem i / lub wykonania środków przedumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator danych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej powierzonej Posiadaczowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu właściciela lub stron trzecich.

W każdym razie zawsze możliwe jest zwrócenie się do Właściciela o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego traktowania, aw szczególności o określenie, czy leczenie jest oparte na prawie, przewidzianym umową lub koniecznym do zawarcia umowy.

miejsce

Dane są przetwarzane w centrali operacyjnej kontrolera danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z właścicielem.
Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do kraju innego niż ten, w którym znajduje się Użytkownik. W celu uzyskania dalszych informacji na temat strony przetwarzania, Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do uzyskania informacji dotyczących podstawy prawnej przekazywania danych poza Unię Europejską lub do międzynarodowej organizacji prawa międzynarodowego publicznego lub składającej się z dwóch lub więcej krajów, takich jak ONZ, a także odnośnie do podjętych środków bezpieczeństwa przez kontrolera danych w celu ochrony danych.

W przypadku wystąpienia jednego z opisanych powyżej przelewów, Użytkownik może odnieść się do odpowiednich sekcji niniejszego dokumentu lub zażądać informacji od Administratora danych kontaktując się z nim w dacie otwarcia.

Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany do celów, dla których zostały zgromadzone.

W związku z tym:

 • Dane osobowe gromadzone w celach związanych z realizacją umowy między Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy.
 • Dane osobowe zbierane do celów związanych z uzasadnionym interesem kontrolera danych będą przechowywane do czasu spełnienia takich odsetek. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje dotyczące uzasadnionego zainteresowania prowadzonego przez właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z administratorem danych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika, Administrator danych może przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy czas, dopóki taka zgoda nie zostanie odwołana. Ponadto administrator danych może być zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez dłuższy czas, zgodnie z obowiązkiem prawnym lub poleceniem organu.

Pod koniec okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. Dlatego też pod koniec tego okresu nie można już korzystać z prawa dostępu, anulowania, sprostowania i przenoszenia danych.


Cele przetwarzania zebranych danych

Dane dla użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Użytkownikowi świadczenia następujących usług: Analytics i Kontakt z Użytkownikiem.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zakresu tego dokumentu.


Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są zbierane do następujących celów i przy użyciu następujących usług:

Skontaktuj się z użytkownikiem
Formularz kontaktowy (ta aplikacja)

Wypełniając formularz kontaktowy za pomocą swoich Danych, Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu udzielenia odpowiedzi na prośby o informacje, oferty lub jakikolwiek inny rodzaj wskazany w nagłówku formularza.

Zebrane dane osobowe: miasto, nazwisko, adres e-mail, kraj, nazwa, numer faksu, prowincja, nazwa firmy, strona internetowa i status.

Statystyka

Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają kontrolerowi danych monitorować i analizować dane o ruchu i są wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkownika.

WordPress Stat (Automattic Inc.)

WordPress Stats to usługa statystyczna świadczona przez Automattic Inc.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone-  Privacy Policy.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych dostarczana przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zgromadzone dane osobowe w celu śledzenia i analizy korzystania z tej aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
Google może wykorzystywać Dane Osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

.Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy – Opt Out. Osoba przylegająca do Tarczy Prywatności.

Prawa użytkownika

Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa w odniesieniu do danych przetwarzanych przez administratora danych.

W szczególności Użytkownik ma prawo do:

 • wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wcześniej wyrażonych.
 • sprzeciwiać się przetwarzaniu twoich danych. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych, gdy nastąpi na innej podstawie prawnej niż zgoda. Więcej informacji na temat prawa do sprzeciwu podano w sekcji poniżej.
 • dostęp do twoich danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o Danych przetwarzanych przez Administratora danych, o pewnych aspektach przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych danych.
 • zweryfikować i poprosić o sprostowanie. Użytkownik może zweryfikować poprawność swoich Danych i zażądać ich aktualizacji lub korekty.
 • uzyskać ograniczenie leczenia. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Administrator danych nie będzie przetwarzał Danych w żadnym innym celu, z wyjątkiem ich ochrony.
 • uzyskać anulowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać anulowania swoich Danych przez Właściciela.
 • odebrać dane lub przekazać je innemu posiadaczowi. Masz prawo do otrzymywania danych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i odczytywanym przez automatyczne urządzenie oraz, gdy jest to technicznie wykonalne, w celu uzyskania przeniesienia bez przeszkód do innego posiadacza. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie, gdy Dane przetwarzane są za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, a przetwarzanie odbywa się za zgodą Użytkownika, na podstawie umowy której Użytkownik jest stroną lub na związanych z nim środkach umownych.
 • zaproponować skargę. Użytkownik może wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych lub wystąpić w sądzie.

Szczegóły dotyczące prawa sprzeciwu

Gdy dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, przy wykonywaniu władzy publicznej, do której inwestor jest inwestowany lub w celu realizacji uzasadnionego interesu właściciela, użytkownicy mają prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu z przyczyn związanych z ich sytuacją.

Przypomina się użytkownikom, że jeśli ich dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu bez podawania przyczyn. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel zajmuje się danymi do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z praw

W celu skorzystania z praw Użytkownika, Użytkownicy mogą kierować żądania do danych kontaktowych Właściciela wskazanych w tym dokumencie. Wnioski są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe, w każdym przypadku w ciągu miesiąca.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Stanowi ona dane osobowe wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, również w związku z wszelkimi innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane użytkowania

Informacje te są gromadzone automatycznie za pośrednictwem tej Aplikacji (również z aplikacji stron trzecich zintegrowanych z tą Aplikacją), w tym: adresów IP lub nazw domen komputerów używanych przez Użytkownika, który łączy się z tą Aplikacją, adresów w notacji URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda zastosowana do przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, numeryczny kod wskazujący status odpowiedzi z serwera (dobra kolejność, błąd itd.) kraju pochodzenie, charakterystykę przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne tymczasowe konotacje odwiedzin (np. czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły trasy, które zostały zastosowane w Aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji z konsultowanych stron, do parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem IT.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z zainteresowaną stroną.

Zainteresowany

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Data Processor (lub Manager)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Właściciela, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Kontroler danych (lub posiadacz)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, podmiot świadczący usługi lub inny organ, który indywidualnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych i przyjęte narzędzia, w tym środki bezpieczeństwa związane z działaniem i stosowaniem niniejszego wniosku . Kontroler danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.

Ta aplikacja

Sprzęt lub oprogramowanie, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są dane osobowe użytkowników.

Usługa

Usługa świadczona przez tę Aplikację zdefiniowana w odpowiednich warunkach (jeśli istnieją) na tej stronie / aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie wskazano inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w niniejszym dokumencie zostaną rozszerzone na wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejski Obszar Gospodarczy.

Ciastko

Mała część danych przechowywanych w urządzeniu użytkownika.


Odniesienia prawne

Oświadczenie o ochronie prywatności jest sporządzane na podstawie wielu systemów legislacyjnych, w tym art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679.

O ile nie określono inaczej, niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy tylko tej aplikacji.